Regulamin

III EDYCJA MISTRZOSTW POLSKI W LUTOWANIU

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Mistrzostw Polski w lutowaniu ” (inaczej zawodów, turnieju) „RENEX Soldering Championship” oraz konferencji RENEX organizowanej jako wydarzenie towrzyszące, a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu turnieju oraz wyboru zwycięzców.
 2. Każdy korzystający ze stoiska RENEX (obecności podczas Mistrzostw lutowania lub Konferencji) zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych RENEX i RENEX EEC oraz oświadcza, iż nie wnosi ani w przyszłości nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem jego wizerunku przez RENEX i RENEX EEC w opisanym wyżej celu.

§ 2 Zasady Mistrzostw RENEX Soldering Championship

 1. Organizatorem Mistrzostw w Polski lutowaniu „RENEX Soldering Championship” i fundatorem nagród jest RENEX z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek (zwanym dalej Organizatorem).
 2. Mistrzostwa  odbywają się w dniach 18-19.04.2018 r. we Włocławku w Centrum Kultury Browar B
 3. Zgłoszenie do udziału w Mistrzostwach, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.rsc.zone oznacza akceptację regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w Mistrzostwachoznacza akceptację regulaminu.
 5. Uczestnikiem Mistrzostw może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem) spełniającą łącznie warunki w dniu zawodów:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest ona pełnoletnia.
  2. Ukończyła co najmniej 16 lat.
 6. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w formie pisemnej.
 7. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin.
 8. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do zawodów. Uczestnicy zakwalifikowani na listy rezerwowe nie otrzymują powiadomień. Skład poszczególnych grup zostanie opublikowany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw.

§ 3 Zgłoszenia

 1. Uczestnicy zgłaszają chęć do wzięcia udziału w turnieju wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej rsc.zone
 2. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i weryfikowane na potrzeby zawodów. W razie potrzeby, organizator poprosi o dostarczenie brakujących informacji, jednak złożenie niepełnego zgłoszenia może skutkować nieprzyjęciem do turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń dokonanych po przekroczeniu limitu uczestników albo jeśli uzna, że zgłoszenie narusza niniejszy regulamin.
 4. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizator umożliwia rejestrację na listy rezerwowe
 5. Zgłoszenia są przyjmowane do godziny 14.00 dnia 06.04.2018r.
 6. Zgłoszenia do udziału w turnieju lutowania mogą dokonywać wyłącznie uczniowie szkół, studenci bądź reprezentanci firm zarejestrowanych na terenie Polski.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) przeniesienia uczestników na listę rezerwową w przypadku zarejestrowania więcej jak 2 reprezentantów tej samej firmy oraz reprezentantów tej samej placówki szkoły/uczelni, b) zakwalifikowania na listy główne więcej jak 2 uczestników z tej samej firmy/szkoły/uczelni
 8. Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie nazwy szkoły/uczelni (w przypadku uczniów i studentów) lub pełnej nazwy reprezentowanej firmy wraz z jej nazwą i adresem (w przypadku reprezentantów firm).
 9. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz – większa ilość rejestracji tego samego uczestnika zostanie odrzucona
 10. Każdy uczestnik musi zarejestrować się używając unikatowego adresu e-mail. Więcej jak jedno zgłoszenie z podaniem tego samego adresu e-mail, może skutkować odrzuceniem wszystkich zgłoszeń.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału zgłoszonego uczestnika do odpowiedniej grupy eliminacyjnej, w odpowiednim dniu i godzinie.

§ 4 Przebieg turnieju i wybór zwycięzców

 1. Uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się przed salą , gdzie odbywają się Mistrzostwa najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem sesji w której będą brali udział – zarówno eliminacyjnej jak i finałowej.
 2. W pierwszym dniu zawodów, udział w turnieju biorą wyłącznie uczniowie szkół i studenci
 3. W drugim dniu zawodów, udział w turnieju biorą wyłącznie reprezentanci firm
 4. Każdego dnia odbywają się eliminacje do sesji finałowej – każdy dzień ma swój finał i trzech zwyciezców (1, 2 i 3 miejsce)
 5. Finał odbywa się każdego dnia od godziny 15.00
 6. Eliminacje do finału prowadzone są w 5 grupach od godziny 9.30 do godziny 14.30 każdego dnia
 7. Każda z grup liczy maksymalnie 14 uczestników
 8. Każda z grup na wykonanie odpowiednich zadań będzie miała wyznaczony czas: 45 minut
 9. Zadanie będzie polegało na prawidłowym przylutowaniu odpowiednich komponentów do PCB, ewentualnie na prawidłowym demontażu odpowiednich komponentów co będzie podlegało ocenie. Ocenie będzie również podlegała estetyka całego wykonanego pakietu.
 10. W finale który odbywa się każdego dnia udział może brać maksymalnie 14 osób wyłonionych z 5 grup eliminacyjnych – spośród 70 uczestników
 11. Do finału w pierwszej kolejności kwalifikuję się jedna osoba z każdej z 5 grup, w sumie 5 osób ze wszystkich grup, których wykonane zadania lutowania zostaną ocenione przez Jury najwyższą ilością punktów. Ocena wykonanych pakietów następuje zaraz po zakończeniu sesji eliminacyjnej każdej grupy.
 12. Kolejne 9 osób kwalifikuje się do finału według tabeli wyników ze wszystkich 5 grup. 9 osób uzyskujących najwyższą ilość punktów z 65 uczestników kwalifikuje się do finału.
 13. Jury będzie oceniało jakość wykonanych połączeń na płytce drukowanej oraz jakość montażu odpowiednich komponentów.
 14. Jury składa się między z wskazanych przez Organizatora przedstawicieli firm/organizacji oraz przedstawicieli Organizatora
 15. Każdemu uczestnikowi zostaną wykonane zdjęcia. Organizator decyduje o ilości wykonanych danemu uczestnikowi zdjęć oraz czasie nakręconego materiału filmowego
 16. Organizator ma prawo usunąć z turnieju uczestnika, do której będą uzasadnione podejrzenia że łamie regulamin turnieju. Z tytułu usunięcia, uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadnego roszczenia.
 17. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział po uprzednim założeniu odpowiedniej odzieży ochronnej antystatycznej dostarczonej przez Organizatora. Zabroniony jest udział uczestników w zawodach w innej odzieży.
 18. Wszystkie zadania, które uczestnik będzie musiał wykonać, będą wykonywane za pomocą sprzętu, narzędzi i akcesoriów dostarczonych przez Organizatora. Głównym urządzeniem dostępnym przy stanowisku za pomocą którego uczestnik będzie musiał wykonać zadania to wielokanałowa stacja lutownicza PACE MBT350

§ 5 Nagrody

 1. Zwyciezcami finału zostają osoby zajmujące 3 pierwsze miejsca. Za zajęcie pierwszego miejsca przysługuje nagroda główna przydzielona na każdy dzień zawodów, oraz nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Za zajęcie miejsc od 4 do 10 przysługują nagordy pocieszenia.
 2. Nagrody za zdobycie poszczególnych miejsc w pierwszym dniu zawodów (dzień zawodów dla uczniów i studentów)
  1. Pierwsze miejsce: Stacja lutownicza ST50 wraz z rączką lutowniczą oraz statuetka
  2. Drugie miejsce: Lutownica gazowa SUPER-PRO ZESTAW, podstawka do lutownicy wraz z kompletem narzędzi, statuetka
  3. Trzecie miejsce: Lutownica gazowa SUPER-PRO ZESTAW o wartości 330 pln, statuetka
  4. Nagrody dla wszystkich finalistów (miejsca od 1 do 10): kupon rabatowy o wartości 20% na zakupy w sklepie www.renex.com.pl, dyplom uczestnictwa w turnieju, prenumerata magazynu Elektronik lub Elektronika Praktyczna (do wyboru)
 3. Nagrody za zdobycie poszczególnych miejsc w drugim dniu zawodów (dzień zawodów dla przedstawicieli firm)
  1. Pierwsze miejsce: 3000 pln, puchar, pokrycie kosztów wyjazdu na mistrzostwa w lutowaniu podczas targów Productronica 2019. Sponsoring wyjazdu będzie obejmował pokrycie kosztów: przejazdu „tam i z powrotem”, pobytu [hotel] – 1 nocleg i wyżywienie.
  2. Drugie miejsce: Stacja lutownicza ST50 wraz z rączką lutowniczą oraz puchar
  3. Trzecie miejsce: Lutownica gazowa SUPER-PRO ZESTAW, podstawka do lutownicy wraz z kompletem narzędzi, puchar.
  4. Nagrody dla wszystkich finalistów (miejsca od 1 do 10): kupon rabatowy o wartości 20% na zakupy w sklepie renex.com.pl, dyplom uczestnictwa w turnieju, prenumerata magazynu Elektronik lub Elektronika Praktyczna (do wyboru)
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator wysyła nagrody na swój własny koszt, do 30 dni od dnia zakończenia turnieju.
 6. Uczestnik turnieju nie posiada prawa do wyboru szczególnych cech nagród rzeczowych takich jak kolor urządzenia, itp.
 7. Nagrody rzeczowe posiadają pełną gwarancję producenta.
 8. Organizator oświadcza, że wynik Mistrzostw nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm turnieju nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. zmianami).

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest RENEX Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia turnieju, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy uczestników przydzelonych do poszczególnych grup, nagrodzonych uczestników oraz wysłania nagród.
 2. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawiania jak i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Mistrzostwach i wydarzeniach towarzyszących i wysłania przyznanej nagrody oraz wszelkich informacji dotyczących organizacji wydarzenia.
 3. Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody.
 4. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Zawodnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Mistrzostw i w związku z Mistrzostwami. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji wydarzenia i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
 5. Akceptując warunki regulaminu, uczestnik przyjmuję do wiadomości, że Mistrzostwa w lutowaniu oraz wydarzenia towarzyszące organizowana przez RENEX Sp. z o.o. może być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) uczestnik akceptując zapisy regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności  w formie fotografii, wykonanych w ramach Mistrzostw i wydarzeń towarzyszących bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego, geograficznego oraz zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami oraz towarzyszącym im komentarzem, w szczególności do umieszczenia zdjęć z wizerunkiem w siedzibie RENEX Sp. z o.o.  i na jego stronach internetowych.
 6. Akceptując warunki regulaminu, zgłaszający oświadcza, iż zgodnie z z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  RENEX Sp. z o.o. w celu realizacji potwierdzenia udziału w Mistrzostwach i imprezach towarzyszących oraz celów statystycznych i marketingowych. Zgłaszający oświadcza, że dane osobowe podane zostały dobrowolnie i został poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące turnieju uczestnik powinnien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres: RENEX, al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek. Termin zgłaszania reklamacji upływa w 30 dniu od zakończenia Mistrzostw
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim uczestnikom turnieju.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 5. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji jest ostateczna.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie uczestników turnieju.
 2. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren zawodów ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów. Organizator ma prawo uznania danego przedmiotu za niebezpieczny i zakazać jego wniesienia.
Facebook